Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de algemene jaarvergadering met aansluitend de Nieuwjaarsreceptie op 20 januari 2020 om 19:30 uur in het clubhuis van de korfbalvereniging Groen Zwart aan de Azelosestraat 120 a in Borne.
AGENDA:
1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Notulen jaarvergadering d.d. 21 januari 2019.
4. Financieel verslag en presentatie jaarstukken door de penningmeester over het afgelopen jaar 2019.
5. Begroting voor 2020.
6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid.
7. Uitreiking bokaal door Henk Scholte.
8. Presentatie wedstrijdschema open toernooien en HCK.
9. Indeling teams HCK.
10. Wedstrijdschema interne toernooien.
11. Samenstelling bestuur: Aftredend: Jan Gielians en Geerlof Kanis, herkiesbaar voor 1 jaar. Ben Engbersen aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Piet Roos te benoemen tot opvolger.*
12. Rondvraag.
13. Sluiting.
• Tegenkadidaten kunnen zich tot 10 januari 2020 aanmelden bij de secrtaris. De voordracht moet door tenminste 10 leden getekend zijn.

Het bestuur jeu de Boules Borne .


Tijdens de jaarvergadering werd aan Jenny Bosch de bokaal van beste speelster 2018 uitgereikt door Henk Scholte.

Agenda jaarvergadering 21 januari 2019

 1.  Opening Voorzitter.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen van de jaarvergadering 5 februari 2018
 4. Financieel verslag penningmeester.
 5. Begroting voor 2019.
 6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid.
 7. Uitreiking bokaal door Henk Scholte.
 8. Presentatie wedstrijdschema open toernooien en HCK
 9. Indeling teams HCK
 10. Wedstrijdschema interne toernooien.
 11. Samenstelling bestuur, aftredend zijn Erica Hellingman en Jan Gielians. Beide herkiesbaar.
 12. Rondvraag.
 13. Sluiting.